Privacyverklaring

No video selected.

U heeft contact met ons opgenomen. BVO Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg (hierna CJG) is een bedrijfsvoeringsorganisatie die haar taken op grond van de Jeugdwet uitvoert. Zij valt onder de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg. Als CJG willen wij de beste zorg aan kinderen en hun ouders geven. Om die reden slaan wij gegevens op over hun gezondheid en welzijn. Dit doen wij in het digitaal jeugdhulpdossier. Dankzij dit dossier beschikken CJG-medewerkers altijd over actuele informatie. Dat betekent dat u als ouder niet steeds hetzelfde verhaal hoeft te vertellen.

Naar aanleiding van uw vraag aan ons willen wij u informeren over:

 • De registratie van (uw) gegevens
 • Informatiedeling aan derden (met uw toestemming)
 • Uw rechten m.b.t. de registratie van gegevens

Grondslag voor verwerking van gegevens (art 6.1 AVG)

Uitgangspunt voor het registreren van gegevens is uw hulp- of ondersteuningsvraag. Het CJG heeft namens het college een wettelijke verplichting op basis van de Jeugdwet. Als wij gegevens aan derden willen verstrekken of gegevens bij derden willen opvragen, hebben wij uw toestemming nodig. 

Kunnen wij hiervan afwijken?

In een aantal situaties is uw toestemming voor het verstrekken niet nodig:
 • Bij een wettelijke plicht om gegevens te verstrekken;
 • Wanneer er gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van iemand anders;
 • Wanneer uw gegevens geanonimiseerd gebruikt worden voor (wetenschappelijk) onderzoek.

Onze medewerkers registreren gegevens in ons systeem.

Welke gegevens registreren onze medewerkers bijvoorbeeld om een jeugdhulpdossier op te stellen?

 • BSN
 • Medische gegevens
 • Geboortedatum
 • NAW gegevens
 • Gezagsverhouding ouders

Welke gegevens registreren wij via het contactformulier op onze website?                                                                             

Uitgangspunt is dat wij slechts die gegevens registreren welke u aan ons ter beschikking stelt. Wij vragen naar:

 • Uw naam
 • De naam van uw kind
 • De geboortedatum van uw kind
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw woonplaats

Delen wij informatie met derden?

In het belang van uw ondersteuningsvraag kan het voorkomen dat wij uw gegevens delen met derden. Dit doen wij niet zonder u hierover te informeren en uw toestemming te vragen, tenzij er sprake is van een uitzonderlijke situatie (zie kopje: Kunnen wij hiervan afwijken?). Wij delen geen informatie met instellingen buiten Nederland of aan internationale organisaties.

Ben ik verplicht om gegevens te verstrekken?

U bent niet verplicht tot het verstrekken van informatie aan ons. Het niet verstrekken van de juiste informatie kan gevolgen hebben voor het vervolg van onze dienstverlening. Indien dit het geval is, dan bespreken wij dit met u. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor onze dienstverlening aan u of uw gezinsleden. De gegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming.

Kunnen uw gegevens ook op een andere manier bij ons worden gemeld?

Het is mogelijk dat uw gegevens bij ons binnenkomen terwijl u niet zelf deze informatie heeft verstrekt. Het kan zijn dat uw gegevens bij ons worden gemeld door een derde partij, zoals een hulpverlener die bij u betrokken is of door bijvoorbeeld een familielid of derde welke zorg heeft om uw situatie. Indien dit gebeurt dan stellen wij de vraag of deze derde u heeft geïnformeerd over deze gegevensverstrekking en of u om toestemming is gevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van de melder om dit met u te bespreken. Indien er geen toestemming is, dan mogen wij niet overgaan tot registratie van uw gegevens, mits de inschatting is dat hier sprake is van een vitaal belang (art 6.1. AVG). Als de melder zonder toestemming van u meldt, dan moet worden aangegeven waarom toestemming ontbreekt. Wij informeren u over het feit dat wij informatie van derden hebben ontvangen en over de afkomst van deze informatie.

Bewaartermijn

Het CJG is volgens de Jeugdwet verplicht om het dossier te bewaren tot 15 jaar na sluiting van het dossier. Als een ander wettelijk voorschrift een andere afwijkende termijn noemt dan houden wij die aan.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot onze registratie?

De wet AVG voorziet ook in uw rechten met betrekking tot registratie van gegevens (art 15 t/m 22 AVG):

 • Recht van inzage van de betrokkene, artikel 15 AVG: U heeft te allen tijde recht om inzage te vragen in uw dossier.
 • Recht op rectificatie, artikel 16 AVG: U heeft er recht op dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd in uw dossier.
 • Recht op gegevenswissing, artikel 17 AVG: U heeft onder bepaalde omstandigheden recht op het laten verwijderen van uw dossier uit ons registratie systeem.
 • Recht op beperking van verwerking, artikel 18 AVG: U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om een grens aan te geven op de te verwerken gegevens.
 • Recht op bezwaar, artikel 21 AVG: U kunt bezwaar maken op de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op dataportabiliteit, artikel 20 AVG: het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere instelling (bijvoorbeeld bij verhuizing of schoolverandering).

Hoe maakt u gebruik van uw recht?

Wilt u gebruik maken van een van bovenstaande rechten? Neem contact met ons op.

 • Geef aan van welk recht u gebruik wenst te maken op grond van de Wet AVG en
 • Identificeer u met een geldend legitimatiebewijs
Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen en uw identiteit hebben vastgesteld, laten we u binnen 4 weken onze beslissing weten. Hierbij houden wij rekening met de vraag of, door uw verzoek in te willigen, er enige schade kan ontstaan voor derden. Dit kan invloed hebben op ons besluit. Als wij overgaan tot het overhandigen van informatie, dan gebeurt dit in een persoonlijk gesprek waar u zich identificeert met een geldend, origineel legitimatiebewijs.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over uw privacy? Of wilt u gebruik maken van uw rechten? Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van CJG Drimmelen Geertruidenberg, de heer O. Ahmadzai.