Privacyverklaring

U heeft contact opgenomen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg (hierna CJG). Als CJG willen wij de beste zorg aan kinderen en hun ouders geven. Om die reden slaan wij gegevens op over hun gezondheid. Dit doen wij in het digitaal jeugdhulpdossier. Dankzij dit dossier beschikken CJG-medewerkers altijd over actuele informatie. Dat betekent dat u als ouder niet steeds hetzelfde verhaal hoeft te vertellen.

Naar aanleiding van uw vraag aan ons willen wij u informeren over:

 • De registratie van (uw) gegevens
 • Informatiedeling aan derden (met uw toestemming)
 • Uw rechten m.b.t. de registratie van gegevens

De wet geeft ons de verplichting om u op een zo goed mogelijke manier te informeren over de registratie en hoe wij hiermee om willen gaan.


Grondslag voor verwerking van gegevens (art 6.1 AVG)

Uitgangspunt voor het registreren van gegevens is uw hulp- of ondersteuningsvraag. Het CJG heeft namens het college een wettelijke verplichting op basis van de Jeugdwet. Als wij gegevens aan derden willen verstrekken of gegevens bij derden willen opvragen, hebben wij uw toestemming nodig.  


Kunnen wij hiervan afwijken?

De wet geeft ons ruimte om informatie te delen zonder uw toestemming als wij de inschatting maken dat er sprake is van "vitaal belang". Hiervan kan bijv. sprake zijn als onze medewerkers inschatten als er sprake kan zijn van (levens)bedreigende situaties.
Wij zullen u hierover ook informeren.


Samenwerkingspartners:

Onze teams bestaan uit medewerkers welke afkomstig zijn van verschillende samenwerkingspartners. Dit zijn de volgende partners:

 • Stichting MEE West Brabant
 • Stichting MEE Plus Ondersteuning en Beheer (regio Brabant Noord)
 • Stichting Surplus Welzijn
 • Stichting Trema Welzijn BV
 • GGD West-Brabant

Medewerkers vanuit deze organisaties registreren gegevens in ons systeem en niet in eigen systemen van de moederorganisaties. Zij werken onder de verantwoordelijkheid van het CJG, in opdracht van de gemeente Drimmelen en Geertruidenberg.


Welke gegevens registreren wij via het contactformulier?

Uitgangspunt is dat wij slechts die gegevens registreren welke u aan ons ter beschikking stelt. Wij vragen naar:

 • Uw naam
 • De geboortedatum van uw kind
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres


Uitgangspunt bij registratie bij het CJG

Wij houden bij registratie van uw gegevens rekening met de volgende uitgangspunten:

 • Gerechtvaardigdheid (is het juist en noodzakelijk om (bepaalde)gegevens en informatie te registreren).
 • Proportionaliteit (wij registreren alleen die gegevens die voor onze dienstverlening noodzakelijk zijn).
 • Subsidiariteit (wij registreren alleen de noodzakelijke gegevens, passend bij uw vraag).
 • Rechtmatigheid (mogen wij gegevens registreren).
 • Transparantie (is het duidelijk voor u wat wij registreren).
 • Doelbinding (alleen dat wat nodig is voor de doelen die u en wij stellen).
 • Juistheid (kloppen gegevens en informatie).


Delen wij informatie met derden?

In het belang van uw ondersteuningsvraag kan het voorkomen dat wij uw gegevens delen met derden. Dit doen wij niet zonder u hierover te informeren en uw toestemming.
Wij delen geen informatie met instellingen buiten Nederland of aan internationale organisaties.


Ben ik verplicht om gegevens te verstrekken?

U bent niet verplicht tot het verstrekken van informatie aan ons. Het niet verstrekken van de juiste informatie kan gevolgen hebben voor het vervolg van onze dienstverlening. Indien dit het geval is, dan bespreken wij dit met u. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor onze dienstverlening aan u of uw gezinsleden. De gegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming.

Kunnen uw gegevens ook op een andere manier bij ons worden gemeld?

Het is mogelijk dat uw gegevens bij ons binnenkomen terwijl u niet zelf deze informatie heeft verstrekt. Het kan zijn dat uw gegevens bij ons worden gemeld door een derde partij, zoals een hulpverlener die bij u betrokken is of door bijvoorbeeld een familielid of derde welke zorg heeft om uw situatie.
Indien dit gebeurd dan stellen wij de vraag of deze derde u heeft geïnformeerd over deze gegevensverstrekking en of u om toestemming is gevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van de melder om dit met u te bespreken. Indien er geen toestemming is, dan mogen wij niet overgaan tot registratie van uw gegevens, mits de inschatting is dat hier sprake is van een vitaal belang (art 6.1. AVG).
Als de melder zonder toestemming van u meldt, dan moet worden aangegeven waarom toestemming ontbreekt. Wij informeren u over het feit dat wij informatie van derden hebben ontvangen en over de afkomst van deze informatie.


Bewaartermijn

Uw gegevens blijven tot 10 jaar na afsluiten van het dossier beschikbaar. Na deze periode verwijderen we uw dossier uit ons registratiesysteem.


Wat zijn uw rechten m.b.t. onze registratie?

De wet AVG voorziet ook in uw rechten m.b.t. registratie van gegevens (art 15 t/m 22 AVG):

 • Recht van inzage van de betrokkene, artikel 15 AVG: U heeft ten aller tijde recht om inzage te vragen in uw dossier.
 • Recht op rectificatie, artikel 16 AVG: U heeft er recht op dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd in uw dossier.
 • Recht op gegevenswissing, artikel 17 AVG: U heeft onder bepaalde omstandigheden recht op het laten verwijderen van uw dossier uit ons registratie systeem.
 • Recht op beperking van verwerking, artikel 18 AVG: U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om een grens aan te geven op de te verwerken gegevens.
 • Recht op bezwaar, artikel 21 AVG: U kunt bezwaar maken op de verwerking van uw persoonsgegevens.


Wat moet u doen om gebruik te kunnen maken van uw recht

Indien u gebruik wilt maken van uw recht op bovenstaande genoemde onderdelen dan kunt u dit als volgt doen:

U dient een schriftelijk verzoek in bij de verwerkingsverantwoordelijke persoon/organisatie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de inwoners van de gemeente Drimmelen en de gemeente Geertruidenberg.

In het geval van de gemeente Drimmelen is dit een verzoek aan:

College van B&W gemeente Drimmelen
Postbus 19
4920 AA Made

In het geval van de gemeente Geertruidenberg is dit een verzoek aan:

College van B&W gemeente Geertruidenberg
Postbus 10001
4940 GA Raamsdonksveer

In uw verzoek geeft u aan van welk recht u gebruik wenst te maken in dit kader, op grond van de Wet AVG. Tevens dient u zich te identificeren met een geldend legitimatiebewijs.
Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek zullen wij u berichten over uw verzoek. Bij inwilliging van uw verzoek dienen wij ten aller tijde rekening te houden met de vraag of, door uw verzoek in te willigen, er enige schade kan ontstaan voor derden. Dit kan invloed hebben op ons besluit.
Als wij overgaan tot het overhandigen van informatie, dan zal dit in een persoonlijk gesprek plaatsvinden. U dient zich hierbij te identificeren met een geldend, origineel legitimatiebewijs


Verwerkingsverantwoordelijke:

Het college van B&W gemeente Drimmelen en Geertruidenberg is aangewezen als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensregistratie m.b.t. de verwerking van gegevens is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Xlab, zijnde de leverancier van het registratiesysteem.